Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2014

senbou
4300 e951
Reposted fromaletodelio aletodelio viaabsolutiv absolutiv
senbou
This gif beats up the rhythm to Do I Wanna Know by Arctic Monkeys.
Reposted fromcontroversial controversial
9472 8d7c 500

ultralaser:

fluoresment:

mineralists:

Green Amber (fossilized tree resin from an ancient relative of a tropical species called “algarroba”) from Dominican Republic

it looks like the bottom of the ocean floor

or a nebula

senbou
6811 f82a
Reposted fromhokten hokten viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
3406 875f

Personal space.

Reposted fromnavybatch navybatch viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
senbou
London - England
Reposted fromginkgo ginkgo viadol-blathanna dol-blathanna
senbou
7490 f1a6 500
Reposted fromsskittles sskittles viadol-blathanna dol-blathanna
senbou
senbou
senbou
Lepiej bez celu iść naprzód niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej, niż bez celu się cofać.
— Andrzej Sapkowski – Wieża jaskółki
Reposted fromobnoxious obnoxious viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
senbou
4894 ae36 500
Reposted fromrol rol viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
senbou
4981 cb18
senbou
senbou
senbou
9304 21c6 500
Reposted frompokrywka pokrywka viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
senbou
5369 f358
Reposted fromtoskalatte toskalatte viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
senbou
Nigdy już się nie dowiem,
co myślał o mnie A.
Czy B. do końca mi nie wybaczyła.
Dlaczego C. udawał, że wszystko w porządku.
Jaki był udział D. w milczeniu E.
Czego F. oczekiwał, jeśli oczekiwał.
Czemu G. udawała, choć dobrze wiedziała.
Co H. miał do ukrycia.
Co I. chciała dodać.
Czy fakt, że byłam obok,
miał jakiekolwiek znaczenie
dla J., dla K. i reszty alfabetu. 

— Wisława Szymborska
Reposted fromnictuniema nictuniema viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
senbou
8002 1dca 500
Reposted frompeper peper viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
senbou
9450 60a3

When I see my friend trying to take a selfie

Reposted fromemmalead emmalead viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl